08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Köpvillkor och ångerrätt

Avancerade kurser i självkännedom och inre ledarskap

Allmänna villkor

Anmälan

Intresseanmälan sker via formulär på vitalisera.se och efter att man blivit antagen till kursen skickas en faktura med anmälningsavgift ut.  Anmälan är personlig och är bindande så snart Vitalisera har bekräftat att deltagaren är antagen till aktuell kurs.

Ångerrätt

I enlighet med distans- och hemförsäljningslagen har privatperson i egenskap av konsument 14 dagars ångerrätt från dag då avtal har ingåtts. Om kursen påbörjas inom denna ångerfrist om 14 dagar upphör ångerrätten att gälla.

Avanmälan

Anmälan är bindande. Avanmälan som sker mindre än 30 dagar före kursstart, men inte inom föreskriven
ångerfrist för privatpersoner, medför att betald anmälningsavgift inte återbetalas. Anmälningsavgiften kan däremot användas för ombokning av annat kurstillfälle som startar inom ett år efter den kurs man ursprungligen anmält sig till.

Om kursdeltagare avbryter kursen p.g.a. sjukdom äger deltagaren rätt att vid senare tillfälle fullfölja kursen, under förutsättning att det sker inom 24 månader och att motsvarande kurs fortfarande erbjuds. Om deltagaren avbryter kursen under kursens första tre dagar betalas hela kursavgiften inklusive anmälningsavgift tillbaka. Avbryts kursen efter de tre första dagarna betalas endast ett belopp motsvarande den del av kursen man inte har varit med på. Avanmälan som sker efter kursstart och ångerfristen för privatpersoner har löpt ut, medför betalningsskyldighet motsvarande hela kursavgiften. 

Betalningsvillkor

Det är alltid kursdeltagaren eller den part som signerat en anmälan som har det ekonomiska åtagandet gentemot Vitalisera avseende anmälnings- och kursavgifter. kursdeltagare kan för sin räkning låta arbetsgivare eller annan part betala avgifterna helt eller delvis, men vid utebliven betalning från annan part återgår betalningsansvaret till kursdeltagaren.

Efter bekräftad anmälan men innan kursstart skickas en kallelse till kursdeltagaren per email och faktura på anmälningsavgiften. Om kursstart är inom 30 dagar skickas en faktura på hela kursavgiften. Om inte andra villkor har överenskommits ska kursavgiften vara reglerad innan kursstart. Om inte faktura/fakturor är
reglerade enligt ovan äger Vitalisera rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. En påminnelseavgift tillkommer vid utebliven betalning. Även en dröjsmålsränta på 8,5% tillkommer.

I kurssavgiften ingår utöver övningar och sessioner även mat och logi.

Ändringsreservation

Vitalisera förbehåller sig rätten att ändra eller flytta på kursstarter till annat datum, vid kursledares sjukdom, för få anmälda kursdeltagare eller av annan anledning såsom t ex force majeure. Vitalisera ansvarar inte för eventuella kostnader som kan ha uppkommit i samband med ändrat eller flyttat kurstillfälle, detta inkluderar bland annat avbokningskostnader för resor. Om ändring eller inställt kurstillfälle sker p.g.a. för få anmälda deltagare ska detta meddelas deltagaren via email senast en vecka innan ursprungligt bekräftat kurstillfälle varpå avgifter återbetalas utan avdrag. Vitalisera reserverar sig för tillfälliga eller permanenta ändringar och justeringar av innehåll och upplägg inom ramen för Vitaliseras mål och syfte med kurserna.

Ansvarsbegränsning

Vitalisera är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, bojkott, blockad, brister hos leverantör och underleverantör, hård väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överaskande maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan omständighet utanför Vitalieras kontroll. Vitalisera är inte i något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. Inte heller är Vitalisera skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Vitalisera har varit normalt och rimligt aktsam.

Deltagaren deltar i aktiviteter arrangerade av Vitalisera på egen risk, vilket innebär att Vitalisera inte tar något ansvar för (Alla deltagare omfattas av en olycksfallsförsäkring med en högsta ersättning om 80 000 kr) eventuella skador och/eller hälsoproblem som deltagaren kan komma att drabbas av under och/eller efter kursen. Likaså ansvarar Vitalisera inte för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller andra dylika förluster. Vitaliseras ersättningsskyldighet är i varje fall begränsat till det belopp som kan ersättas ur Vitaliseras ansvarsförsäkring.
Kursdeltagaren åtar sig emellertid att meddela kursledningen om eventuella hälsoproblem/omständigheter som kan vara relevanta för den aktuella aktiviteten. För det fall kursledningen rekommenderar att deltagaren avbryter aktiviteten av hälsoskäl (eller anpassar den enligt instruktion) åtar sig deltagaren att följa rekommendationen.
Vitalisera ansvarar ej för förlust eller skada på tillhörigheter som medförs till kursen.

PUL/GDPR

Vid godkännande av Vitaliseras allmänna villkor samtycker kursdeltagaren samtidigt att Vitalisera behandlar kursdeltagarens uppgifter i Vitaliseras datasystem enligt personuppgiftslagen PUL. Uppgifterna behandlas av Vitalisera med avsikt att på bästa sätt kunna uppfylla åtaganden mot kursdeltagaren gällande uppföljningar, information och erbjudanden via post eller email.

Kursdeltagare äger rätt att ta del av vilka uppgifter som är registrerade om kursdeltagaren samt om de är felaktiga eller ofullständiga begära att uppgifterna ska ändras eller raderas. Önskemål om ändringar eller raderingar skickar kursdeltagaren via email till gdpr@vitalisera.se.