fbpx
08 4001 55 99
info@vitalisera.se

Kategori: Från Facebook

Kurser i personlig utveckling, självkännedom och inre ledarskap

Ju mer du kan lyssna på och förstå dig själv, desto mer kan du utveckla ditt eget inre ledarskap.

Ju mer du kan lyssna på och förstå dig själv, desto mer kan du utveckla ditt eget inre ledarskap. Och ju skickligare du blir på att leda ditt eget inre, desto bättre kan du också leda andra.

Vart är du på väg i ditt liv?

Vart är du på väg i ditt liv? Hur ser din inre karta ut och vad är det som driver dig? Är prestation en viktig parameter för dig? Pengar? Trygghet? Medmänsklighet? Självkärlek? Kontroll? En fin yta att visa upp? Väljer du dina vägar efter lust, nyfikenhet och en vilja att växa eller tar rädslor och…
Läs mer

Att relatera som vuxen.

Att relatera som vuxen. Vem är du i dina relationer idag? Hur reagerar du när du blir känslomässigt triggad? Vågar du stå i all din sårbarhet framför någon annan? Hur ser du på intimitet? Hur tar du kontakt? Hur sätter du gränser gentemot dig själv och andra? Vad har du för relation till din sensualitet…
Läs mer

Vi har alla ett inre barn inom oss.

Vi har alla ett inre barn inom oss. Det spelar ingen roll hur gamla vi är- det inre barnet finns fortfarande kvar i vår kärna. Det inre barnet är den fria, spontana, lekfulla delen av oss. Men det är också den del av oss som kan bära på trauman, sårade känslor och ouppfyllda behov. Därför…
Läs mer

I sommar erbjuder vi Dig som har gått Steg 1 och 2 hos oss eller på gamla Mullingstorp en möjlighet att gå Steg 3.

I sommar erbjuder vi Dig som har gått Steg 1 och 2 hos oss eller på gamla Mullingstorp en möjlighet att gå Steg 3. Steg 3 handlar om dina vuxna relationer i stort, men främst om hur du relaterar till din kärlekspartner. Du får chansen att titta på dina egna mönster och träna på både…
Läs mer

Ge dig själv kärlek.

Ge dig själv kärlek. Hitta vad som ger ro och livsglädje för dig. Undersök din egen personliga livsväg på våra kurser för livet. Skicka in en intresseanmälan via vår hemsida så kontaktar vi dig. Nästa kursdatum: 29 juni-7 juli

Byt kurs nu

När du tittar på ditt liv i backspegeln, vad ser och känner du då? När du tittar på ditt liv i backspegeln, vad ser och känner du då? I sjuksköterskan Bronnie Wares bok ”The Top Five Regrets of Dying” berättar hon om vad vi brukar ångra när vi ligger på dödsbädden: 1. Jag önskar att…
Läs mer

When you look at your life in retrospect, what do you see and feel?

When you look at your life in retrospect, what do you see and feel? In nurse Bronnie Ware's book "The Top Five Regrets of Dying", she talks about what we usually regret when we are on our deathbed: 1. I wish I had dared to live a life true to myself, instead of what others…
Läs mer

Vad behöver du för att känna dig hel?

Vad behöver du för att känna dig hel? Kanske känner du att du har tappat bort delar av dig själv på din väg genom livet. Att du saknar bitar av den du en gång var. Det finns sätt att återvinna det du saknar. Det finns vägar så att du åter kan stå hand i hand…
Läs mer

What do you need to feel whole?

What do you need to feel whole? Maybe you feel like you've lost parts of yourself on your way through life. That you miss pieces of who you once were. There are ways to recycle what you lack. There are ways so you can stand hand in hand with all of you. Stand up for…
Läs mer

Tillit.

Tillit. Att våga släppa taget. Att våga låta alla dina känslor skölja över dig, flyta förbi och komma i en andra våg. Att lita på att dina känslor vill dig väl och är till för att du ska veta vad du behöver. Att lita på att de bär dig. Kanske är det dags att släppa…
Läs mer

Trust.

Trust. Dare to let go. To dare to let all your feelings wash over you, float past and come in a second wave. Trusting that your feelings want you well and are there for you to know what you need. Trust them to carry you. Maybe it's time to let go. Letting the feelings in.…
Läs mer

Är det dags att satsa på dig själv nu?

Är det dags att satsa på dig själv? Vitalisera erbjuder avancerade kurser i självkännedom. Syftet med kurserna är att du ska få hjälp att komma i djupare kontakt med dina känslor och behov och ge dig möjlighet att titta på orsaken till dina levnadsmönster. Du kommer att få verktyg att hantera dina känsloreaktioner och dina…
Läs mer

Is it time to bet on yourself now?"

Is it time to bet on yourself now?" Revitalize offers advanced courses in self-knowledge. The purpose of the courses is to help you get in deeper contact with your feelings and needs and give you the opportunity to look at the reason for your living patterns. You will be given the tools to manage your…
Läs mer

Att prestera

Att tänka, prestera och nå yttre mål i all ära. Men när lät du dina känslor få ta plats sist? När kände du efter vad du verkligen behövde? När tog du dig tid för att möta dig själv ordentligt på djupet? Landa i dig själv på vår kurs.

To think, perform and achieve external goals in all glory.

To think, perform and achieve external goals in all glory. When was the last time you let your feelings take place? When did you feel what you really needed? When did you take the time to meet yourself in depth? Land in yourself on our course.

Att längta efter något annat

Känner du att du längtar efter ett annat sätt att leva på, men vet inte riktigt hur? Känner du att du längtar efter ett annat sätt att leva på, men vet inte riktigt hur? Det finns andra livsvägar. Du har möjligheten att göra livsval baserade på ditt eget autentiska innersta. Att gå våra kurser på…
Läs mer

Do you feel like you're looking for a different way of life, but don't really know how?

Do you feel like you're looking for a different way of life, but don't really know how? There are other life paths. You have the opportunity to make life choices based on your own authentic innermost. Taking our courses at Revitalize can be a first step to a life that feels both freer and more…
Läs mer

Om någon tittade in i dina ögon?

Om någon tittade djupt in i dina ögon- vad tror du att man skulle se?

If someone looked deep into your eyes, what do you think you'd see?

If someone looked deep into your eyes, what do you think you'd see?

Att släppa på kontrollen.

Att släppa på kontrollen. Att inte längre behöva vara i prestation. Att inte värdera sig själv och andra efter vad som står i cv:n, hur stora affärer man gjort eller vilka personer man känner. Att ta av sig den yttre masken. Att släppa tankarna tankarna och välkomna känslorna. Att stå i sin egen sårbarhet och…
Läs mer

Letting go of control.

Letting go of control. No longer having to be in performance. Not to value yourself and others by what is on your CV, how big a deal you have done or what people you know. Remove the outer mask. Let go of your thoughts and welcome your feelings. To stand in your own vulnerability and…
Läs mer

Har du sett att kursdatumen för 2022 ligger ute på vår hemsida nu?

Har du sett att kursdatumen för 2022 ligger ute på vår hemsida nu? Du är välkommen att komma in med din intresseanmälan.

Have you seen that the course dates for 2022 are out on our website now?

Have you seen that the course dates for 2022 are out on our website now? You are welcome to submit your expression of interest.

En längtan till något annat, något obestämd.

En längtan till något annat, något obestämd. Du vet inte riktigt hur du vill leva, du vet bara att du önskar att ditt liv såg ut på något annat sätt. Det finns en längtan som bor i dig, men du kan inte riktigt få tag i den och förstå vad du behöver. På Vitalisera får…
Läs mer

A desire for something else, something indefinite.

A desire for something else, something indefinite. You don't really know how you want to live, you just know you wish your life looked any different way. There's a longing that lives in you, but you can't really get hold of it and understand what you need. At Revitalize, you'll get help navigating yourself. Then…
Läs mer

När du välkomnar sorgen och låter den få fritt utlopp genom dig blir sorgen konstruktiv och helande.

När du välkomnar sorgen och låter den få fritt utlopp genom dig blir sorgen konstruktiv och helande. En svald och nedtryckt känsla av sorg är dock destruktiv. Genom att börja tillåta dig själv att känna alla dina känslor startar du resan till din inre läkning. Hos oss får du möjlighet att titta på allt som…
Läs mer

When you welcome the grief and let it have a free outlet through you, the grief becomes constructive and healing.

When you welcome the grief and let it have a free outlet through you, the grief becomes constructive and healing. However, a swallowed and depressed feeling of sadness is destructive. By starting to allow yourself to feel all your emotions, you start the journey to your inner healing. With us you will have the opportunity…
Läs mer

När du välkomnar sorgen och låter den få fritt utlopp genom dig blir sorgen konstruktiv och helande.

När du välkomnar sorgen och låter den få fritt utlopp genom dig blir sorgen konstruktiv och helande. En svald och nedtryckt känsla av sorg är dock destruktiv. Genom att börja tillåta dig själv att känna alla dina känslor startar du resan till din inre läkning. Hos oss får du möjlighet att titta på allt som…
Läs mer

When you welcome the grief and let it have a free outlet through you, the grief becomes constructive and healing.

When you welcome the grief and let it have a free outlet through you, the grief becomes constructive and healing. However, a swallowed and depressed feeling of sadness is destructive. By starting to allow yourself to feel all your emotions, you start the journey to your inner healing. With us you will have the opportunity…
Läs mer

Och här står du precis så som du är.

Och här står du precis så som du är. Med alla dina känslor och behov som finns där inne i dig. Kärlek, skam, skuld, längtan, sorg, glädje, njutning, ilska, lugn och allt vad det nu kan vara. Ett behov av att bli sedd och förstådd. En längtan efter frihet och autonomi. Och samtidigt behovet av…
Läs mer

And here you are exactly as you are.

And here you are exactly as you are. With all your feelings and needs inside of you. Love, shame, guilt, longing, sadness, joy, pleasure, anger, calm and whatever it may be. A need to be understood and understood. A desire for freedom and autonomy. And at the same time the need for security and meaningfulness.…
Läs mer

Äkta avslappning sker när du får tillåtelse att vara dig själv.

Äkta avslappning sker när du får tillåtelse att vara dig själv. Och den där tillåtelsen kommer inifrån dig själv. Du behöver släppa taget om hur du och andra bör vara. Släppa alla yttre och inre måsten och borden. Längtar du tilllbaka till dig själv? Till att vara autentisk med vad som händer i ditt inre?…
Läs mer

True relaxation occurs when you are allowed to be yourself.

True relaxation occurs when you are allowed to be yourself. And that permission comes from within yourself. You need to let go of how you and others should be. Let go of all external and internal must-haves and tables. Do you long to give in to yourself? To be authentic about what's going on inside…
Läs mer

Vad skulle ditt 6-åriga jag behöva höra ifrån dig?

Vad skulle ditt 6-åriga jag behöva höra ifrån dig?

What would your 6-year-old self need to hear from you?

What would your 6-year-old self need to hear from you?

Vuxna relationer kan vara svåra att få till på ett bra sätt ibland.

Vuxna relationer kan vara svåra att få till på ett bra sätt ibland. Intimitet, öppenhet, känslosamhet, sårbarhet, autenticitet, sensualitet, samspel. Alla dessa ord låter fantastiska. Men också lite läskiga. Vi längtar ofta efter dessa kvaliteter i en relation. Samtidigt kan det vara svårt att veta hur man själv ska våga stå i allt detta. På…
Läs mer

Adult relationships can be difficult to get to in a good way sometimes.

Adult relationships can be difficult to get to in a good way sometimes. Intimacy, openness, emotion, vulnerability, authenticity, sensuality, interaction. All these words sound amazing. But also a little scary. We often long for these qualities in a relationship. At the same time, it can be difficult to know how to dare to stand in…
Läs mer

Stor och stark och klara sig själv.

Stor och stark och klara sig själv. Låta tankarna styra känslorna. Kontroll. Disciplin. Släppa fram endast de få känslor du vill ha. Man måste ju få ta en öl och garva lite. Slå ner de känslor du INTE vill ha. Kanske döva, dränka. Låsa in. Du kanske inte ens behöver låsa in dem. Du har…
Läs mer

Big and strong and on its own.

Big and strong and on its own. Let your mind control emotions. Control. Discipline. Let go of only the few feelings you want. You have to have a beer and tan a little. Knock down the feelings you don't want. Maybe deaf, drown. Lock up. You may not even need to lock them up. You…
Läs mer

Många strävar efter att passa in, att hitta sin plats i livet när det egentligen bara handlar om att landa i sig själv.

Många strävar efter att passa in, att hitta sin plats i livet när det egentligen bara handlar om att landa i sig själv. Därifrån, från botten av oss själva, blir allting så mycket tydligare. Kom till oss, landa och hitta klarheterna i dig själv.

Many strive to fit in, to find their place in life when it's really just about landing in yourself.

Many strive to fit in, to find their place in life when it's really just about landing in yourself. From there, from the bottom of ourselves, everything becomes so much clearer. Come to us, land and find the clarity in yourself.

Dags för nästa steg?

Dags för nästa steg? Har du gått en kurs hos oss och känner att du kommit en bit på väg i din personliga utveckling? Längtar du efter mer? Att förstå mer av dina mönster? Att få djupdyka i dina känslor och se varför du känner som du känner och beter dig som du gör? Då…
Läs mer

På våra kurser får du en tydligare bild av dig själv.

På våra kurser får du en tydligare bild av dig själv. Du får ta dig en titt på vem du är under alla lager av roller och masker. Under veckan ges möjlighet att se vem du verkligen är, och inte bara den du och din omgivning har format dig till att vara. Det behövs mod…
Läs mer

Hur var din barndomstid?

Hur var din barndomstid? Din uppväxt präglar dig jättemycket. Redan som litet barn skapar du beteendemönster för att kunna förhålla dig till andra och klara dig i livet. På Vitalisera får du möjlighet att känslomässigt och i en stödjande atmosfär komma till botten med känslor och mönster som du fortfarande bär med dig från din…
Läs mer

Lyssna på grymma Josefina, en av våra duktiga gruppledare på våra kurser.

Lyssna på grymma Josefina, en av våra duktiga gruppledare på våra kurser. ❤️

kvinna som ler mot solen

Längtar du efter att komma i kontakt med din livslust?

Längtar du efter att komma i kontakt med din livslust? Kolla in våra kurser för livet. www.vitalisera.se

Har du svårt att slappna av när du har semester?

Har du svårt att slappna av när du har semester? Får du en rastlöshetskänsla i kroppen istället för att avslappningen infinner sig? Det låter som att du skulle behöva bryta ditt nuvarande mönster och börja landa lite mer i dig själv. Det får du möjlighet att göra på våra Kurser för Livet.

Våra kurser i djup personlig utveckling sägs av många vara en av de tuffaste på sitt område.

Våra kurser i djup personlig utveckling sägs av många vara en av de tuffaste på sitt område. Vi är benägna att hålla med. I sju långa dagar i sträck får du djupdyka i dig själv och jobba med vad du finner där inne. Många av våra deltagare säger också att vi måste vara en av…
Läs mer

Har din inre kritiker en stark röst inom dig?

Har din inre kritiker en stark röst inom dig? Är du självkritisk på ett sätt som du inte mår helt bra av? Att se sina egna inre destruktiva mönster och hitta redskap för de situationer då den inre kritikern går till angrepp brukar kännas som en lättnad. När du bryter dig loss ifrån ditt egna…
Läs mer

Längtar du efter att släppa på kontrollen samtidigt som du tycker det känns svårt?

Längtar du efter att släppa på kontrollen samtidigt som du tycker det känns svårt? Gör ditt kontrollbehov dig trött? Känner du ett behov att släppa kraven både på dig själv och på dem i din närhet? Det låter som att det är dags nu. Hur läskigt det än känns. Kolla in våra kursdatum på vår…
Läs mer

Ibland kan livsbygget kännas mer som ett projekt än ett liv som du faktiskt lever.

Ibland kan livsbygget kännas mer som ett projekt än ett liv som du faktiskt lever. Alla måsten, alla tider att passa, alla förväntningar som ska uppnås både för dig och för andra. Känner du det som att du tagit på dig för mycket ibland? Längtar du efter att känna mer mening i tillvaron? På våra…
Läs mer

I sommar startar vi Steg 3!

I sommar startar vi Steg 3! Steg 3 är fantastisk för er som är ett par, men är också en fin kurs för dig som är singel. Under veckan får du titta på allt det fina och närande vi längtar efter i en relation men också hitta nya sätt att lösa relaterandes envisa svårigheter, med…
Läs mer

Att bli medveten om sig själv och sina egna mönster kan vara en ögonöppnare på många sätt och vis.

Att bli medveten om sig själv och sina egna mönster kan vara en ögonöppnare på många sätt och vis. Du ser hur påverkad du omedvetet har blivit av dem. Du ser också hur dina mönster har påverkat andra. Att bli en medveten och god inre ledare för sig själv innebär också att man blir en…
Läs mer

Vårt nästa kurstillfälle.

Vårt nästa kurstillfälle.

Ibland behöver vi ta ut en ny riktning i livet för att hitta en ny väg, en livsförändring.

Ibland behöver vi ta ut en ny riktning i livet för att hitta en ny väg, en livsförändring. För att hitta det där nya som du längtar efter behöver du vara på det klara med vilka behov du längtar efter att få tillfredsställda. Annars vet du inte vad du ska sikta mot. För att träffa…
Läs mer

Hitta tillbaka till Dig Själv.

Hitta tillbaka till Dig Själv. Till dina känslor, ditt uttryck, dina behov. Din längtan, dina förutsättningar. Hitta det där som en gång fick dig att glöda av liv. Du har rätt att vara Dig Själv och allt som är Du. ✨

Att vara assistent på våra kurser innebär en vecka full av upplevelser.

Att vara assistent på våra kurser innebär en vecka full av upplevelser. Du får en chans att ge tillbaka något av det som du en gång själv fått på din resa. Du får äran att vara del av andra människors utvecklingsprocesser, att beröras av all den kärlek och tillit som finns till varje individs egen…
Läs mer

Spring inte ifrån dig själv.

Spring inte ifrån dig själv. Stanna upp. Känn efter.

Du som idrottar har kanske varit på träningsläger någon gång.

Du som idrottar har kanske varit på träningsläger någon gång. Där får du chansen att träna dig, komma i form och bli bättre inom din idrott. Man kan säga att våra kurser också är som träningsläger. Fast för din själ och dina känslor; och för allt som finns i ditt innersta jag.

Det kanske har varit så att du tyckt att du haft koll på livet.

Det kanske har varit så att du tyckt att du haft koll på livet. Att du vetat hur man ska leva och vara, vilka mål man ska sätta upp och hur en bra familj och ett bra jobb ser ut. Du kanske har levt efter dessa värden och känt att du klarat det riktigt bra.…
Läs mer

Om du fick önska – hur skulle du vilja känna dig då?

Om du fick önska – hur skulle du vilja känna dig då? Någon skulle svara fri eller trygg på den frågan. Någon annan skulle säga att hon längtar efter att få känna sig accepterad eller att få tillhöra. Vad än din inre längtan säger dig är det dags att börja lyssna på den rösten. Ignorera…
Läs mer

Du kanske har åstadkommit mycket och nått många mål.

Du kanske har åstadkommit mycket och nått många mål. Du kanske är en omtyckt medarbetare eller chef. Det kan hända att många litar på dig och att du fixar och ordnar upp mycket både hemma och på jobbet. Det kan vara så att du är en klippa för många men inte känner dig som ett…
Läs mer

Ta makten över ditt eget välmående.

Ta makten över ditt eget välmående. I senaste Drömhem finns en artikel om oss. Vill du läsa den? Du hittar länken i kommentarerna.

Användningen av antidepressiva läkemedel har ökat dramatiskt de senaste åren.

Användningen av antidepressiva läkemedel har ökat dramatiskt de senaste åren. Särskilt bland unga vuxna (18-24 år). Tänk om det fanns andra vägar att prova innan läkemedelsbehandling?

Vi frågade människor som gått vår kurs efter ett ord som kunde beskriva hur de kände sig direkt efter kursen.

Vi frågade människor som gått vår kurs efter ett ord som kunde beskriva hur de kände sig direkt efter kursen. Vi fick många svar. Här är några av dem.

Ett gott inre ledarskap leder till ett bättre yttre ledarskap.

Ett gott inre ledarskap leder till ett bättre yttre ledarskap. Det låter teoretiskt som en självklarhet, men detta är också något som flera som har kommit i kontakt med vår kurs kan skriva under på. Chefer upplever att de har lättare att bemöta sina medarbetare efter att ha arbetat med sitt eget inre. Och personal…
Läs mer

Leende kvinna i solsken

Längtar du efter att få känna dig mer levande?

Längtar du efter att få känna dig mer levande? Vad begränsar dig? Hur kan du känna dig mer fri och stark? Gå vår kurs. Upptäck delar av dig själv som du kanske glömt fanns där.

För att bryta gamla mönster måste du slå dig in på nya vägar och hitta en ny riktning.

För att bryta gamla mönster måste du slå dig in på nya vägar och hitta en ny riktning. En ny sådan väg kan vara att gå våra kurser. Genom nya vyer, nya insikter kan du hitta nya mer positiva mönster att anamma i livet. Du kan välja en väg som är både mer hållbar och…
Läs mer

Du behöver inte må bra för att gå vår kurs.

Du behöver inte må bra för att gå vår kurs. Du behöver inte heller må dåligt. Vi möter dig där du är oavsett vilka känslor som dyker upp. Du får vara precis så som du är och känna precis vad du känner. Därifrån, ur ditt autentiska sårbara jag, har du möjlighet att starta en förändring.

Där, i din mage, finns det en hel värld av känslor.

Där, i din mage, finns det en hel värld av känslor. Där finns glädje, sorg, skam, kärlek, nyfikenhet, rädsla, ilska, ensamhet och alla de andra. Hur relaterar du till dem? Får de ta plats eller stänger du in dem för att slippa känna?

Är du ständigt på väg någonstans?

Är du ständigt på väg någonstans? Sätter du upp mål efter mål att uppnå? Om du gör det lever du i prestation. Kanske har du upptäckt att du upplever en form av tomhet alldeles efter att ett mål är uppnått, och att du inte blev lyckligare efter det. Det kan till och med vara så…
Läs mer

Mod och sårbarhet går hand i hand.

Mod och sårbarhet går hand i hand.

Harmonisk kvinna omgiven av blommiga växter

Längtar du efter att släppa på krav och prestige och bara vila i det som är du?

Längtar du efter att släppa på krav och prestige och bara vila i det som är du? För att kunna göra det behöver du våga omfamna hela dig- även de sidor och känslor som ibland känns obekväma. Du behöver i din egen takt släppa på garden och kunna stå i din egen sårbarhet. Det finns…
Läs mer

Glad Påsk önskar vi dig och ditt inre barn.

Glad Påsk önskar vi dig och ditt inre barn. Må du kunna se på vårens underverk med ett barns ögon.

Vågar du ta plats med hela dig själv?

Vågar du ta plats med hela dig själv? Med allt vad du är och alla dina känslor och behov? Som barn lär vi oss ofta att vi behöver begränsa oss, att vissa känslor inte är lika okej som andra. Vi lär oss att dämpa oss och inte vara ”för mycket”. Och på det sättet fortsätter…
Läs mer

Borde vi bli kaxigare och berätta att vi är den bästa kursen i världen?

Borde vi bli kaxigare och berätta att vi är den bästa kursen i världen? Vi har i alla fall före detta deltagare som anser det 🙂

Är du på ett nytt ställe i livet?

Är du på ett nytt ställe i livet? Känner du att du vill ha en bra bas att bygga det där nya på? Starta från grunden. Med dig själv. Om du är stabil inifrån och ut blir också det du vill skapa i ditt liv så mycket stadigare. Många av våra deltagare har gått vår…
Läs mer

Det här med relationer kan vara alldeles underbart, men också jättesvårt.

Det här med relationer kan vara alldeles underbart, men också jättesvårt. Som människor behöver vi närhet, utbyte och möten i närvaro. När vi lyckas med det mår vi bra och en känsla av välmående sprider sig inom oss. Men ibland blir det bara fel. Vi träffas, men lyckas inte riktigt mötas ändå. Vi känner oss…
Läs mer

Drömmer du om en annan sorts tillvaro men vågar inte ta steget?

Drömmer du om en annan sorts tillvaro men vågar inte ta steget? På våra kurser får du titta närmare på din inre längtan. Du får också chansen att bekanta dig med den där kraften och glöden som vågar prova något nytt trots att delar av dig känner rädsla. Det är fullt möjligt att vara både…
Läs mer

Idag firar vi vårdagjämningen och välkomnar våren där ute.

Idag firar vi vårdagjämningen och välkomnar våren där ute. Vad har du för årstid inuti dig?

Följ oss gärna på Instagram också!

Följ oss gärna på Instagram också!

Att bli sedd och accepterad precis som du är.

Att bli sedd och accepterad precis som du är. Ibland kanske du längtar efter det. Ibland kanske du längtar efter att släppa på kraven att prestera och behöva vara på ett visst sätt för att passa in. Det kan också hända att du längtar efter att känna mer frihet eller autenticitet i livet. Vad är…
Läs mer

Dina upplevelser av verkligheten kommer inifrån.

Dina upplevelser av verkligheten kommer inifrån. Hur du mår visar sig i hur du ser på världen och hur du reagerar på yttre händelser. Att kunna stanna upp och känna efter vad som pågår där inuti är oerhört värdefullt. För har du koll på dina egna känslor får du lättare att respektera behoven som finns…
Läs mer

På den Internationella Kvinnodagen vill vi hylla den första kvinnan i vårt liv – våra mammor.

På den Internationella Kvinnodagen vill vi hylla den första kvinnan i vårt liv – våra mammor. Din mamma födde dig till denna värld. Din relation till din mamma präglar dig hela livet, på både gott och ont. Det är aldrig för sent att börja titta på sin relation med sin mamma, oavsett hur gammal man…
Läs mer

Jobbiga känslor?

Våra undanträngda känslor sätter sig i vår kropp. Om du stoppar ner de känslor du inte vill känna kommer de att lagras där. Våra undanträngda känslor sätter sig i vår kropp.  Har du kontakt med din kropp? Har du kontakt med dina känslor?På våra kurser använder vi oss av olika fysiska övningar och metoder för…
Läs mer

Din egen väg i livet.

Din egen väg i livet. Det låter så lätt när någon säger att man ska gå sin egen väg och hitta sitt eget sätt att leva på. Men om du inte vet vilket sätt som är ditt? Om du känner dig osäker på vilken väg som är just din- åt vilket håll ska du gå…
Läs mer

I varje nytt ögonblick kan en människa ta tag i styråran i sitt liv och påverka sin framtid.

I varje nytt ögonblick kan en människa ta tag i styråran i sitt liv och påverka sin framtid. ~Bengt Stern

Att känna sig sårbar är inte ett tecken på svaghet.

Att känna sig sårbar är inte ett tecken på svaghet. Att våga visa sig i sin sårbarhet är tvärtom ett tecken på mod. Därifrån kan förändring ske. Skulle du också vilja våga?

Hur vi mår inuti påverkar vår livslängd!

Hur vi mår inuti påverkar vår livslängd! Ny forskning visar på att optimister lever 9-10 % längre än pessimister. Och enligt forskarna beror det på hur man kan hantera sina känslor. På Vitalisera får du chansen att lära dig att möta och hantera dina känslor på ett nytt sätt. Många vittnar om en större livsglädje…
Läs mer

Bakom varje känsla finns ett behov.

Bakom varje känsla finns ett behov.

Ibland kan det vara värt att prova nya vägar i livet.

Ibland kan det vara värt att prova nya vägar i livet. Att få en chans att se sig själv ur nya perspektiv, bli medveten om mönster och inre behov. Därifrån, med utgångspunkt från det nya, kan starten på ett nyare och friare liv finnas. Vad har du att förlora? Läs mer på www.vitalisera.se

5 saker människor ångrar på dödsbädden.

5 saker människor ångrar på dödsbädden. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Sjuksköterskan Bronnie Ware gjorde för snart 10 år sedan intervjuer med döende patienter om vad de ångrade på dödsbädden. Dessa saker låg på topp 5: 💚 Att ha jobbat för mycket 💚 Att ha låtit sig styras av andras förväntningar 💚 Att inte ha tillåt sig att vara…
Läs mer

Brukar du fastna i ältande?

Brukar du fastna i ältande? Visst skulle det kännas skönt att kunna tillåta påträngande tankar att komma och gå utan att för dens skull fastna vid dem? Du behöver inte älta. Du behöver inte låta tankarna styra dig. Tillåt dig att få känna dig levande istället. På vår kurs får du verktyg för detta. ☀️…
Läs mer

Vad ger dig mening i livet?

Vad ger dig mening i livet? Vad behöver du göra för att kunna känna dig fri? Hur vill du att din väg i livet ska se ut? Stora frågor som dessa kan vara svåra att finna svaren på. Samtidigt går du själv omkring och bär på just dessa. Hur ska du gå till väga för…
Läs mer

Ilska.

Ilska. Ilska är, använd på rätt sätt – en positiv kraft med ett stort överlevnadsvärde. Med ilska skapar du utrymme, markerar revir och håller avstånd. När man känner ilska förbereder sig kroppen på försvar genom att de energigivande hormonerna adrenalin och noradrenalin utsöndras. Ilska är således en livsviktig känsla som kan rädda ditt liv om…
Läs mer

En vecka där du får chansen att stilla dina tankar och på så sätt hitta andra saker inom dig.

En vecka där du får chansen att stilla dina tankar och på så sätt hitta andra saker inom dig. En vecka i tystnad mellan djupa sessioner. En vecka med hög professionell personalnärvaro. En vecka då du får var du och accepteras för vem du är. En vecka då du inbjuds till att släppa både dina…
Läs mer

Är det viktigt för dig hur du ses av andra?

Är det viktigt för dig hur du ses av andra? Känner du att du är en person utåt men en helt annan på insidan? På våra kurser är det vem du är där inne som är viktigt. Då får han eller hon ta plats. Ingen yttre yta blir viktig längre. På så sätt får du…
Läs mer

Vi spelar så många olika roller i våra liv.

Vi spelar så många olika roller i våra liv. Du är kanske en son, en bror, en partner, en pappa, en kollega, en kompis och en tränare i barnens handbollslag. Du kanske spelar dina roller väl och är uppskattad för det. Du kanske är en kärleksfull make, en entusiasmerande chef och lagledare. Du kanske är…
Läs mer

Brukar dina tankar hindra dig från att leva det liv du längtar efter?

Brukar dina tankar hindra dig från att leva det liv du längtar efter? Känner du en längtan efter frihet samtidigt som ditt behov av trygghet begränsar dig? Ibland vill inte rädslorna och drömmarna samma sak. Då måste du välja vilken väg du vill gå. Vill du välja dina rädslor eller drömmar? Det är ditt val.…
Läs mer